Eindejaarstips 2019 van de Consumentenbond

Ken je de nieuwsbrief van de Consumentenbond al? Op hun website kun je je ervoor aanmelden.

Hun beste eindejaarstips om te besparen op je belastingen van dit jaar deel ik hieronder met je. Overigens staat hun volledige lijst met tips ook op de website. Handig!

 1. Doe belangrijke uitgaven nog dit jaar
 2. Maak je (klein)kinderen blij met een schenking
 3. Los extra af op je hypotheek

Doe je schenking nog dit jaar

Hoe houd je de fiscus buiten de deur bij schenkingen? Bijvoorbeeld door de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting. De kinderen besparen daardoor later erfbelasting en zelf verlaag je je vermogen in box 3.

Alle vrijstellingen

Leg je gift voor 5 jaar vast

Maak je periodiek een bedrag over naar een goed doel en wil je dit voorlopig blijven doen? Overweeg dan om dit voor 5 jaar vast te leggen. Op die manier zijn je giften namelijk volledig aftrekbaar, zónder drempel.

Wat is mijn voordeel?

Help je kind aan een huis

Wil je je kind of een andere dierbare financieel helpen? Bekijk hoeveel je belastingvrij mag schenken voor een huis. Soms is het aantrekkelijker om je familie geld te lenen.

Hoeveel kan ik schenken?

Belasting en schenken?

Het boek Slim schenken geeft onder andere informatie over de fiscale gevolgen voor de schenker en de ontvanger, de aangifte schenkbelasting en tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting. Lees nu gratis het eerste hoofdstuk.

Koop het boek
Tip van belastingexpert Asha
Heb je meer dan €30.846 (voor stellen €61.692) op de bank en een kleine schuld? Los dan af voor belastingvoordeel. Doe je het vóór de jaarwisseling, dan heb je daar bij de aangifte over 2020 profijt van.

Bron: Consumentenbond.nl

Wijzigingen in 2019

Ben je ook zo benieuwd naar de nieuwe belastingregelingen voor 2019? Ik heb het voor je opgezocht. Na 1 januari 2019 wil het kabinet de huidige vier schijven van de inkomstenbelasting vervangen door twee schijven. De vlaktaks komt dus al in zicht. Het tarief in de eerste schijf wordt 36,93% over een inkomen tot €68.600 en daarboven wordt de heffing 49,5%. Beide tarieven gaan dus omlaag.

Hieronder de belangrijkste financiële maatregelen uit het regeerakkoord (bron: Consumentenbond).

Belastingen

Voordelen

 • Er komen minder belastingschijven: een van 36,9% voor inkomens tot €68.600 en een van 49,5% voor alles daarboven. AOW’ers krijgen een derde schijf van 19% voor inkomen tot €35.000 (2019).
 • Het eigenwoningforfait wordt verlaagd van 0,75% naar 0,6% van de WOZ-waarde (2020).
 • De vrijstelling voor periodieke schenkingen aan goede doelen (ANBI-instellingen) blijft bestaan. Ook de verhoogde vrijstelling (125%) voor culturele schenkingen blijft na 2018.
 • De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog van €1500 naar €1700 per jaar (2019).
 • De algemene heffingskorting gaat omhoog. De arbeidskorting ook, maar vooral voor lagere inkomens (2019).
 • De vrijstelling voor vermogen stijgt van €25.000 naar €30.000 en het tarief voor de eerste €75.000 daalt naar ongeveer 0,6% per jaar (2018).
 • Papieren post moet mogelijk blijven. Er komen aanpassingen in mijnoverheid.nl, ook om anderen te kunnen machtigen.

Nadelen

 • Er komt een box 1-heffing voor de eigen woning. Het positieve saldo tussen het eigenwoningforfait en de rente (plus canon) wordt belast in box 1. Dit gaat stapsgewijs gedurende 30 jaar vanaf 2019.
 • Bij dure woningen weegt de nieuwe box 1-heffing zwaar, door het forfait van 2,35% voor de woningwaarde boven €1,05 miljoen. Een huis van €2 miljoen kost maximaal €14.000 per jaar in 2048.
 • De hypotheekrenteaftrek en andere aftrekposten dalen stapsgewijs naar het lage belastingtarief van 36,9% (vanaf 2020).
 • Het belastingtarief in box 2 stijgt van 25% naar 27,3% in 2020 en naar 28,5% in 2021.
 • De fiscale aftrek voor scholingskosten verdwijnt (2018 of 2019).
 • Het lage btw-tarief stijgt van 6% naar 9% (2019).

Wonen (zie ook Belastingen)

Voordeel

 • De energiebelasting voor elektriciteit daalt met €30 (op basis van 4200 KWh verbruik) per jaar (2019).

Nadelen

 • De energiebelasting gaat omhoog met €45 per jaar voor gas (op basis van 1500 m3 verbruik per jaar) en de belastingteruggave energiebelasting daalt met €51 per jaar (2019).
 • De aftrek voor onderhoud van monumentenpanden verdwijnt in 2019. Er komt een nieuwe compensatieregeling.
 • De salderingsregeling voor mensen met zonnepanelen op hun dak verdwijnt. Er komt een subsidieregeling voor in de plaats (2020).

Pensioen

Kan positief en negatief uitvallen 

 • De pensioenopbouw wordt leeftijdsafhankelijk. Bij het stijgen van de leeftijd daalt de jaarlijkse opbouw (mogelijk al vanaf 2020).
 • De mogelijkheid om het pensioenvermogen ineens op te nemen, wordt onderzocht.

Werk

Voordelen

 • Vaders krijgen 5 dagen (in plaats van 2) betaald ouderschapsverlof na de geboorte van een kind (2019). Vanaf juli 2020 is 5 weken extra verlof mogelijk tegen 70% salaris (maximaal dagloon).

Kan positief en negatief uitvallen 

 • Er komt een fiscaal vrijgestelde leerrekening via de werkgever. De werknemer stort hier ook geld op. Dit kan ten koste gaan van het scholingsbudget van de werkgever.
 • Werkgevers moeten hun personeel na drie jaar een vast contract aanbieden (in plaats van na 2 jaar). Soms leidt minder dan 6 maanden tussen opeenvolgende contracten niet tot optelling.
 • Bij werkgevers met hooguit 25 personeelsleden wordt de Ziektewet verkort van 2 naar 1 jaar.

Nadelen

 • Het ontslagrecht wordt versoepeld door de opstapeling van ontslaggronden die afzonderlijk niet zwaar genoeg zijn voor ontslag.
 • De ontslagvergoeding daalt, behalve voor 50-plussers en bij opstapeling van ontslaggronden.

Sociale zekerheid

Voordeel

 • De IOW-uitkering voor mensen die vanaf 60 jaar in de WW belanden, wordt verlengd met 4 jaar tot 2024. De grens van 60 jaar wordt geleidelijk verhoogd.

Nadelen

 • De criteria voor volledige arbeidsongeschiktheid worden zwaarder, en (deels) gaan werken wordt straks afgedwongen via de hoogte van de uitkering (2019).
 • De uitkering via de Ziektewetuitkering wordt voor uitkeringsgerechtigden lager door het schrappen van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Zorg

Voordelen

 • Het eigen risico blijft de komende vier jaar bevroren op €385.
 • De vermogensbijtelling voor eigen bijdragen in het verzorgingshuis (Wlz-instelling) daalt van 8% naar 4% (2019).
 • Wie Wmo-zorg gebruikt, betaalt een vast bedrag van €17,50 per vier weken (2019).
 • De eigen bijdrage voor vergoede geneesmiddelen is maximaal €250 per jaar (2019).

Nadeel

 • De premie voor de zorgverzekering stijgt de komende jaren door het bevriezen van het eigen risico.

Ouderen

Kan positief en negatief uitvallen 

 • De ouderenkorting wordt verhoogd en niet langer ineens verlaagd bij een inkomen van 35 mille. Er vindt dan een geleidelijke afbouw plaats (2019).

Gezinnen

Voordelen

 • De kinderbijslag gaat omhoog met €85 per jaar (2019).
 • De kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget worden ruimer (2019).

Alleenstaanden

Nadeel

 • De zorgtoeslag voor alleenstaanden wordt lager door de veranderingen in de inkomstenbelasting. Partners met zorgtoeslag worden wel gecompenseerd (2019).

Zelfstandigen

Voordelen

 • Zelfstandigen die meer dan €15 tot €18 per uur verdienen, kwalificeren eerder als zelfstandigen; vooral als het uurloon boven €75 ligt. De wet DBA wordt niet ingevoerd.
 • Zelfstandigen die meer dan 3 maanden ergens werken en maximaal €15 tot €18 per uur verdienen, hebben altijd een dienstverband.

Nadeel

 • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 geleidelijk verlaagd, zodat uiteindelijk het maximale voordeel met ongeveer €900 daalt naar €2700 per jaar.

Jongeren

Voordeel

 • Jongeren kunnen tegen een kleine vergoeding vrijwillig maatschappelijke diensttijd vervullen. Zij krijgen daarna voorrang bij sollicitaties bij de overheid en misschien ook bij bedrijven (2018).

Studenten

Voordeel

 • Het collegegeld voor eerstejaarsstudenten wordt gehalveerd, van €2000 naar €1000 (2018). PABO-studenten krijgen de eerste 2 jaar een gehalveerd tarief.

Nadeel

 • De rente op de studieschuld is vanaf 2019 niet langer gebaseerd op de 5-jaars staatsrente, maar op de 10-jaarsrente (scheelt 0,6% tot 1% per jaar).

Slim het nieuwe jaar in

Het loopt alweer tegen het einde van het jaar en dat is een goed moment om te kijken of u nog belasting kunt besparen. De belangrijkste maatregel voor 2016 is het vervallen van de ouderentoeslag op het spaartegoed van een gepensioneerde. Dit betekent dat uw spaargeld vanaf 1 januari 2016 is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing tot een bedrag van €21.437 per persoon. Het recht op huurtoeslag komt te vervallen als een echtpaar samen meer bezit in box 3 heeft dan €42.874. Als u hier net iets overheen komt, zijn er wat eenvoudige maatregelen mogelijk.

Hoe kunt u uw box 3 vermogen verlagen zonder daar armer van te worden?

 • betaal uw openstaande aanslagen en nota’s voor 31 december.
 • plan grote uitgaven nog dit jaar. 
 • los af op de hypotheek, voorzover boetevrij. 
 • betaal uw premie zorgverzekering voor heel 2016 voor 31 december dit jaar. 
 • u kunt een uitvaartverzekering afsluiten tot een bedrag van €6.921 per verzekerde, alleen uit te keren bij overlijden. Als u meer polissen heeft, worden ze samengeteld.

Belastingvrij schenken aan uw kinderen mag dit jaar tot €5.277 per kind. In 2017 wordt de hogere vrijstelling tot €100.000 weer van kracht, overigens op voorwaarde dat de Eerste Kamer het belastingplan goed gaat keuren. Verder kunt u aan uw kinderen schenken en vervolgens dat geld weer teruglenen, u moet dat bij een notaris vastleggen. Dit zijn een paar mogelijkheden om spaartaks te minderen en toeslagen veilig te stellen. Als u hierover vragen hebt mag u mij natuurlijk altijd bellen.

Ik wens u prettige feestdagen en ik zie u begin volgend jaar weer graag voor het invullen van uw aangifte.